A kávé olaszul

Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2016. január 4-től

Tartalomjegyzék:

 

 1. Fogalmak……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
 2. A kezelt adatok köre……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
 3. Az adatkezelés jogalapja……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
 4. Az adatkezelés célja…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése…………………………………………………………………………………………….. 4
 6. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy, adatvédelem…………………………………………………. 5
 7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek…………………………………………………………………………………. 5
 8. Hatály…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

A www.caffeldorado.hu oldal (weboldal) üzemeltetője a

 

Caffeldorado Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                                  3000 Hatvan, István király utca 10.,

Cégjegyzékszáma:                                 10-09-035480

(bejegyezve az Egri Törvényszék Cégbírósága által),

Adószáma:                                               25428867-2-10,

Közösségi adószáma:                           HU25428867

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92158/2015.

Tel.:                                                             +36 70 948 0945, +36 37 740 092 (munkanapokon: 8 – 16-ig),

e-mail:                                                       info@caffeldorado.hu

 

mint adatkezelő szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

 

magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

A weboldal látogatója (Felhasználó vagy érintett, a továbbiakban: Vevő) a weboldal használatával, az oldalra történő belépéssel, illetve az oldalon történő regisztrációval jelen tájékoztató tartalmát tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen tájékoztatóban leírtaknak megfelelően gyűjtse és kezelje személyes adatait.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel.

 

 1. Fogalmak

 

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (a továbbiakban: Vevő);
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 15. adatfeldolgozó: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 1. A kezelt adatok köre
   

  A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Minibolt Informatikai Bt.

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36 20 234 424, E-mail cím: info@minibolt.hu

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

A Szolgáltató kezeli a weboldalt használó, valamint a regisztrált Vevő személyes adatait.

A Szolgáltató a weboldalon regisztrált Vevő nevét, lakcímét, elektronikus levelezési címét, telefonszámát (amennyiben a felhasználói fiók regisztrációja során azt megadta).

A Szolgáltató a weboldalt használó, valamint a regisztrált Vevő látogatása esetén kezeli a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A rendszer működtetése során technikailag elengedhetetlenül szükséges, rögzítésre kerülő adatok, amelyeket a Szolgáltató az oldalon történő regisztráció hiányában is kezel: a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, valamint a felhasználó IP címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Szolgáltató a Vevő informatikai eszközén cookie-t (adatcsomagot) helyez el. A kezelt adatok köre egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az adatokat a Szolgáltató a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben 30 napig kezeli a Vevők azonosítása és a felhasználói élmény növelése céljából. A cookie-t a Vevő képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Szolgáltató az oldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli. Az adatok a Vevő kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. Bővebben a Google adatvédelmi elveiről: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

 

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A hozzájárulás a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül, melyet Vevő bármikor jogosult visszavonni, mely esetben Szolgáltató további hírlevelet, egyéb reklám levelet a Vevőnek nem küld, egyúttal a Vevő adatait törli a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92158/2015.

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

A weboldalon az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. A hírlevél küldésére történő feliratkozás esetén az adatkezelést a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése írja elő oly módon, hogy az adatkezelés alapjául ebben az esetben is az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontját, azaz az érintett hozzájárulását rendeli.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja – valamennyi kezelt adat tekintetében – az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

 

A Szolgáltató a Vevő által megadott személyes adatokat a szolgáltatásról történő kiiratkozásáig vagy a felhasználói adatkezelés megszüntetési kérelmének (Törlési kérelem) benyújtásáig kezeli. A törlési kérelem benyújtását követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül – vissza nem állítható módon – törli a kezelt adatokat. Kivételt képeznek a törlés alól a Szolgáltató könyvviteli elszámolását alátámasztó számviteli bizonylatokon található Vevői személyes adatok (név, lakcím), amelyek megőrzési idejét a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése legalább 8 évben határozza meg. Ezeket az adatokat a Szolgáltató az Infotv. 6. § (5) bek. alapján a szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, azokat a Szolgáltatón kívül a Szolgáltató könyvelését végző ismerheti meg.

 1. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy, adatvédelem

 

A 2. pontban meghatározott adatokat kizárólag a Szolgáltató kezeli és dolgozza fel. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat a weboldal üzemeltetőjén kívül kizárólag a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság ismerheti meg abban az esetben, ha tájékoztatás adása vagy adatok közlése céljából keresi meg a Szolgáltatót.

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

 

Személyes adataik kezeléséről minden érintett 30 napos határidővel tájékoztatást kérhet. Vevő a jogsértő adatkezeléssel szemben az Infotv. alapján:

 1. kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;
 2. A személyes adatok törlését, vagy módosítását a Vevő a Szolgáltató elérhetőségein kezdeményezheti.
 3. az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;
 4. az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

 1. az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 

 1. Hatály

 

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a természetes személy Vevőkre terjed ki és 2016. január 4. napjától hatályos, megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az esetleges módosításokról a Vevő a www.caffeldorado.hu oldalon tájékozódhat.

 

Kérdése van?


Telefon:  +36-70/948-0945


info@caffeldorado.hu

 

Partnereink